เชิญร่วมสร้างบุญสะสมบารมี สร้างอุโบสถวัดโบสถ์ตาอินทร์ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ (ประธานการการสร้าง)

ให้เป็นศาสนสมบัติในบวรพุทธศาสนาสืบไปตลอดกาลนาน