ประชุมคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานเปิดโดย พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ.

เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง บรรยายพิเศษโดย คุณนิชาภา สมพันธ์ วัฒนธรรมประจำ

อำเภอ  ประธานปิดประชุมโดยพระครูโพธิธรรมานุรักษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง